شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

فرم ارسال ایده

مشخصات متقاضی

وضعیت
نام و نام خانوادگی
رشته و سطح تحصیلات
پست الکترونیکی
تلفن همراه
حوزه تخصصی کاری
آدرس

مشخصات کلی ایده

عنوان ایده به فارسی
سطح ایده
حوزه تخصصی

توضیحات ایده

توصیف اجمالی علمی و فنی
ایده پیشنهادی
زیر ساخت ها و تجهیزات مورد
نیاز برای اجرای ایده پیشنهادی
اهداف و نتایج مورد
انتظار راهکار /فناوری/محصول
پیشنهادی شما و مزایا و برتری
نسبت به آن راهکارهای مشابه
داخلی و خارجی
توضیحات
مدل حمایتی مورد انتظار شما
از شرکت معدنی و صنعتی
گل گهر چیست؟
انتخاب فایل پیوست (اختیاری)
حداکثر حجم فایل مورد نظر 600کیلوبایت و پسوند مجاز zip میباشد.