شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

کار آموزی

شركت معدنی و صنعتی گل گهر هر ساله در راستای مسئولیت های اجتماعی خود و با هدف ارتباط هرچه بیشتر دانشگاه ها و حوزه صنعت در فصل تابستان اقدام به جذب كارآموز از دانشگاه های سراسر كشور می نماید.

به این منظور در اسفند ماه هر سال نیازسنجی كارآموزان به تفكیك رشته تحصیلی توسط مركز آموزش شركت انجام و نتایج آن در سامانه جایابی كارآموزان با آدرس KARAMOUZ.IROST.IR جهت بهره برداری حوزه دانشگاه قرار می گیرد.

دانشجویان متقاضی طی دوره كارآموزی در شركت معدنی و صنعتی گل گهر پس از ثبت نام در سامانه فوق مطابق فرآیند های ذیل با در نظر گرفتن قوانین و ضوابط داخلی شركت اقدام به انجام طی مراحل كارآموزی خود می نمایند.


شرایط دوره كارآموزی در شركت معدنی و صنعتی گل گهر

خواهشمند است موارد ذیل را جهت آگاهی بیشتر در راستای هرچه بهتر برگزار شدن دوره كارآموزی خود مدنظر قرار دهید:

1.      ارایه معرفی نامه كارآموزی از دانشگاه خود پس از ورود به شركت جهت ثبت در مركز دبیرخانه واقع در محل سایت اداری(ساختمان 45 - لاین شیشه ای)

2.      حضور در واحد كنترل زمان واقع در سایت اداری(ساختمان45) بدو ورود به شركت بعد از اتمام دوره ایمنی و آتش نشانی از ساعت 13 الی 15:15 جهت معرفی اثر انگشت به منظور ثبت ورود و خروج (لازم به ذكر است درصورت عدم ثبت اثر انگشت، حضور و غیاب شما مورد تایید مركز آموزش نمی باشد.)

3.      مراجعه به باجه صدور كارت تردد واقع در محل درب ورودی شماره 1 حداكثر تا 2 روز پس از ورود به شركت و تحویل مدارك( 2قطعه عكس4*3 (سی دی عكس)، كارت ملی، كارت دانشجویی و واریز (هزینه صدور كارت) به حساب ارایه شده توسط باجه صدور كارت) و دریافت كارت تردد ورود و خروج ، (عدم دریافت كارت تردد  باعث ایجاد خلل در اجازه ورود شما به شركت توسط كاركنان حراست می گردد.)

4.      زمان حركت جهت عزیمت به شركت صبح ها ساعت 07:30 از محل درب ورودی مهمانسرای شهرك منازل سازمانی واقع در بلوار مالك اشتر می باشد.

5.      زمان حركت جهت برگشت شما همراه با كاركنان شركت در ساعت 15:30 كه هرفرد با توجه به مسیر خود و با پرسش از مسئول و یا رانندگان سرویس در محل كنترل زمان به شهر عزیمت می نماید.

6.      ضمنا حضور و غیاب شما نیز توسط فرم دستی كه به سرپرست محل كارآموزی شما ارسال شده، با توجه به حضور شما در محل خدمت كارآموزی روزانه تكمیل می گردد و تایید نهایی كارآموزی شما منوط به تایید سرپرست محل خدمت كارآموزی می باشد.

7.       زمان بندی دوره كارآموزی شما روزانه 10 ساعت از شنبه تا چهارشنبه هر هفته به غیر از روزهای تعطیل رسمی و پنج شنبه می باشد.

8.      غیبت بیش از 4 روز در طی مدت زمان كارآموزی باعث حذف از دوره و عدم تایید دوره كارآموزی می باشد. و در صورت غیبت مجاز با توجه به تایید مجاز بودن بودن غیبت  توسط سرپرست محل كارآموزی مدت زمان غیبت به تعداد روزهای دوره كارآموزی شما اضافه می گردد.

9.      گزارش پایان كارآموزی خود را در هفته پایانی دوره با توجه به فرمت پیوست شده به ایمیل مرکز آموزش ارسال نمایید.

10.  پوشیدن لباس فرم ، تجهیزات ایمنی و حفاظت فردی در زمان حضور در شركت الزامی می باشد، در صورت عدم استفاده از لباس فرم و وسایل حفاظت فردی توسط واحد ایمنی برخورد و جریمه می گردید.

11.  ساعت صرف نهار از ساعت 12 الی 14 و درمحل رستوران  شركت می باشد.

12.  شركت هیچ گونه مسئولیتی در قبال محل اسكان كارآموزان ندارد.

 

با تشكر مركز آموزش شركت معدنی و صنعتی گل گهر

دانلود فرمت گزارش کارآموزی