شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

كارخانه خطوط 7،6،5 كنسانتره

کارخانه خطوط7،6،5 فرآوري باظرفيت 6 ميليون تن در سال

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر موفق شد در ابتداي سال 1394 خط 5و6 توليد كنسانتره را با ظرفيت 4 ميليون تن شامل دو خط فرآوري مشابه با ظرفيت هركدام2ميليون تن در سال را به ظرفيت توليد كنسانتره شركت اضافه كند. بكارگيري تجهيزاتي نظير آسيابهاي HPGRو سلولهاي فلوتاسيون امكان توليد محصولي باابعاد و نيز درصد گوگرد مناسب را در خطوط جديد فراهم نموده است.گل گهر در راستای چشم انداز توسعه خود، خط7 توليد كنسانتره را نيز با ظرفيت توليد2 ميليون تن كنسانتره مشابه خطوط 5 و 6 احداث نمود و در نيمه دوم سال 1396 به ظرفيت توليدي اين شركت اضافه گرديد.