شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

آگهی های مناقصه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخ انتشار : 1401/07/09 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد پروژه" ارائه خدمات پشتیبانی سخت افزاری و نرم افزاری سیستم های نظارت تصویری (دوربین های مداربسته ) " خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي‌توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسایت این شرکت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان دانلود نمايند. مهلت تحويل پاكات تا ساعت 14 روز یکشنبه مــورخ 24/07/1401 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز یکشنبه مورخ 17/07/1401 مقرر شده است. شایان ذکر است فرمت ضمانت نامه های شرکت در مناقصه بایستی عینأ مطابق با فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه تهیه گردد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي‌باشد. کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهردانلود آیین نامه های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخ انتشار : 1401/07/06 | آخرین مهلت : در متن آگهی

بدین وسیله به آگاهی متقاضیان واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه با موضوع " ارائه خدمات مشاوره طراحی اولیه، تهیه و تدوین اسناد مناقصه و ارزیابی پیشنهادات مناقصه گران جهت انتخاب پیمانکار EPC کارخانه فیلتراسیون و آبگیری باطله کارخانه هماتیت شرکت معدني و صنعتي گل گهر" می رساند آخرین مهلت تحویل پاکات مناقصه از روز یکشنبه مــورخ 10/07/1401 به روز یکشنبه مورخ 24/07/1401 (ساعت 14) در محــل دفتر كميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران موکول گردید. لذا متقاضیان می توانند جهت اخذ اسناد مناقصه و الحاقیه شماره 1 اسناد (پاسخ به سوالات مناقصه گران) به وبسایت این شرکت به نشانی www.geg.ir بخش مناقصه و مزایده مراجعه و اسناد مذکور را دریافت نمایند. لازم به تذکر است کلیه اوراق الحاقیه می بایست توسط صاحبان امضای مجاز مناقصه گران مهر و امضا گردیده و در قالب پاکت "ب" ارائه گردد. همچنین تاریخ بازدید و حضور در جلسه پرسش و پاسخ روز شنبه مورخ 16/07/1401 مقرر گردیده است. ضمناً فرمت ضمانت نامه های مورد تهیه می باید عینأ مطابق با فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي‌باشد. کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهردانلود آیین نامه های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخ انتشار : 1401/07/04 | آخرین مهلت : در متن آگهی

به آگاهی کلیه متقاضیان واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه با موضوع " تامین برق دائم نوار نقاله انتقال گندله به مجتمع جهان فولاد از دو محل (پست پرورش و پست جنبی جهان فولاد) بصورت EPC" می رساند مهلت تحویل پاکات مناقصه از روز شنبه مــورخ 09/07/1401 به روز شنبه مورخ 16/07/1401 موکول گردید. لذا مطابق با دستورالعمل ذکر شده در اسناد مناقصه نسبت به تحویل پاکات خود در مهلت مقرر و در محل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران اقدام نمایید. لازم به ذکر است اسناد مناقصه از وبسایت این شرکت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده قابل دریافت می باشد. شایان ذکر است فرمت ضمانت نامه های مورد تهیه می بایست عینأ مطابق با فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه باشد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي‌باشد. کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهردانلود آیین نامه های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخ انتشار : 1401/07/02 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد به منظور" بومی سازی سیستم دياگ آنلاين دامپتراكها (FMS)" اقدام به شناسایی و ارزیابی شركت های سازنده واجد شرايط نمايد. لذا كليه متقاضيان مي‌توانند جهت اخذ اسناد فراخوان شناسايي و ارزیابی شركت‌ها و سازندگان به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR مراجعه و اسناد مذکور را از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمايند و پاكت خود را كه حاوي مدارك خواسته شده جهت شناسايي و ارزيابي مي‌باشد، حداكثر تا ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 17/07/1401 به نشاني دفتر كميسيون معاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران تحويل نمايند. شرکت در فراخوان حاضر و ارسال پاکت هیچگونه حقی جهت ارجاع کار ایجاد نمی نماید. کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهرتاریخ انتشار : 1401/07/02 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد به منظور" بومي سازي اينورتر 150 كيلووات نيروگاه خورشيدي با هدف اخذ ليسانس و انتقال تكنولوژي به كشورهاي صنعتي" اقدام به شناسایی و ارزیابی شركت هاي دانش بنيان واجد شرايط نمايد. لذا متقاضيان مي‌توانند جهت اخذ اسناد فراخوان به وبسایت این شرکت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده مراجعه و اسناد مذکور را دانلود نمايند و پاكت خود را كه حاوي مدارك خواسته شده جهت شناسايي و ارزيابي مي‌باشد، حداكثر تا تاريخ یکشنبه مورخ 17/07/1401 به نشاني دفتر كميسيون معاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران تحويل نمايند. شرکت در فراخوان حاضر و ارسال پاکت هیچگونه حقی جهت ارجاع کار ایجاد نمی نماید. کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهرتاریخ انتشار : 1401/07/02 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد" طراحی، خرید ، نصب و راه اندازی سیستم HVAC بمنظور خنک سازی فضای داخلی پست برق شماره 2 دركارخانه گندله سازي شماره 1" خود را از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي‌توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وبسایت این شرکت به نشانی WWW.GEG.IR بخش مناقصه و مزایده مراجعه و اسناد مذکور را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان دانلود نمايند. آخرین مهلت تحويل پاكات ساعت 14 روز یکشنبه مــورخ 24/07/1401 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز یکشنبه مورخ 10/07/1401 مقرر شده است. شایان ذکر است فرمت ضمانت نامه های شرکت در مناقصه بایستی عینأ مطابق با فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه تهیه گردد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي‌باشد. کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهردانلود آیین نامه های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخ انتشار : 1401/07/02 | آخرین مهلت : در متن آگهی

آگهي استعلام عمومي(تجدید شده نوبت دوم) شماره 08/401/س شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد "عمليات قرائت و محاسبه صورتحساب، بازرسي ، تست و نصب كنتور برق گل گهر" را از طريق برگزاري استعلام عمومي به پیمانکار واجد شرایط واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان مي‌توانند جهت اخذ اسناد استعلام به آدرس الكترونيكي WWW.GEG.IR مراجعه و اسناد مذکور و دستورالعمل ارزيابي كيفي و فني را به همراه فرم پرسشنامه ارزيابي تأمين كنندگان از قسمت - مناقصه و مزايده دانلود نمايند . مهلت تحويل پاكات ساعت 9 الي 14 روز یکشنبه مــورخ 10/07/1401 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. لازم به ذكر است شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول و یا رد هر یک یا تمام پيشنهادات واصله بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي باشد . کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهردانلود آیین نامه های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

تاریخ انتشار : 1401/07/02 | آخرین مهلت : در متن آگهی

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد "خدمات طراحی مهندسي، تأمين تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازی یک دستگاه آسانسور مربوط به ساختمان خط چهار تولید کنسانتره" مجتمع خود را بصورت توأم (EPC) از طريق برگزاري مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرایط و دارای پروانه طراحی و مونتاژ آسانسور از اداره صنعت، معدن و تجارت واگذار نمايد. لذا متقاضيان مي‌توانند جهت اخذ اسناد مناقصه به وب سایت این شرکت به نشانیWWW.GEG.IR مراجعه و اسناد مذکور را از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمايند. آخرین مهلت تحويل پاكات ساعت 14 روز یکشنبه مــورخ 17/07/1401 در محــل دفتركميسيون معـاملات مجتمع و يا دبیرخانه دفتر مرکزی تهران مي باشد. ضمناً بازديد از محل اجراي موضوع مناقصه روز یکشنبه مورخ 10/07/1401 مقرر شده است. شایان ذکر است فرمت ضمانت نامه های شرکت در مناقصه بایستی عیناً مطابق فرمت ارائه شده در اسناد مناقصه تهیه گردد. شركت معدني و صنعتي گل گهر در قبول یا رد هر يك از پيشنهادات بدون نیاز به ذکر دلیل و بدون جبران خسارت مختار مي‌باشد. کمیسیون معاملات شركت معدني و صنعتي گل گهر