کانون بازنشستگان گل گهر

اطلاعات فردی عضو و افراد تحت تکفل

نام و نام خانوادگی: *
شماره مستمری: * شماره کارت کانون: *
کد ملی: * جنسیت: مرد زن تاریخ تولد:
آدرس و کدپستی:

افراد تحت تکفل:

ردیف

نام و نام خانوادگی

نسبت

جنسیت

تاریخ تولد

میزان تحصیلات


* جهت افراد تحت تکفل به جز همسر و فرزندان ارائه مدرک کتبی معتبر الزامی است.