ایمان عتیقی معاون مدیر عامل و مدیر مجتمع 
محمد رضا شهسواری    معاون فنی و مهندسی مجتمع
حجت نجمی نیا سرپرست معاونت بهره برداری مجتمع 
محمد جواد فریدونی پور معاون پشتیبانی مجتمع