آگهي مناقصه عمومي شماره 13/96/ع

 

شركت معدني و صنعتي گل گهر (سهامي عام) در نظر دارد " بیمه اموال و دارائیهای شرکت در سال 97-96" خود را از طريق مناقصه عمومي به شرکت بیمه گر واجد شرايط (شعب مرکزی استان کرمان) واگذار نمايد. لذا كليه متقاضيان مي توانند جهت اخذ مدارك مناقصه به  سايتWWW.GEG.IR   مراجعه و فایل های مذکور را از قسمت مناقصه ها و مزایده ها دریافت نمايند . مهلت تحويل پاكتها ساعت 9 الي 14 روز چهارشنبه مــورخ 26/7/96 در محــل دفتر كميسيون معـاملات واقع در محل مجتمع مي باشد.

 

 

                                                                                 مدیریت قراردادها و معاملات

                                                                               شركت معدني و صنعتي گل گهر

 

"جهت دریافت اسناد مناقصه با شماره 03441424187 آقای حسینی تماس حاصل فرمائید