محصولات

مديريت امور فرآوري

آزمايشگاه مركزي و كنترل كيفيت

كيفيت عمومي محصولات شركت معدنی و صنعتی گل گهر

مشخصات شيميايي

Product

 

 

 

 

 

 

Analyze

Iron Ore Concentrate

Fine Iron Ore 

Lump Iron Ore

 %Fe min 

 66.5

 60

 60

 %Feo

22-27

12-17

10-15

 %P max

 0.055

 0.15

0.15

 %S max

 1.2

 0.8

 0.8

%Sio2 max 

 2

 5

 5

 %Al2O3 max

 0.5

 1.5

 1

 %Cao max

 0.6

 2.5

 2.5

%Mgo max

2

2.5

2

مشخصات فيزيكي

Product

Analyze

Iron Ore Concentrate

Fine Iron Ore

Lump Iron Ore

( K80( mm

0.6

7

25

%Moisture max

4

4

2

Grain Size

%98<3mm

%90<12mm

%98<32mm

رنج آنالیز فیزیکی و شیمیایی گندله تولیدی کارخانه گندله سازی

Chemicall Analysis

B4

AL2O3 + SiO2 (%)

CaO + MgO (%)

     S  (%)

   P  (%)

    FeO (%)

Fe Total (%)

1.04 Max.

2.7 % Max.

2.8 % Max.

0.01 Max.

0.05 Max

0.6 Max.

66 Min.

 

Physical Analysis

Physical Analysis

 Porosity(%)

  T.I     (%)

A.I (%)

    Size (8-16 mm )       (%)

   CCS    (kg/p)

19-24

95Min.

3.5 Max

Ave. 85%

Ave. 250