مدير عامل و عضو هيات مديره  ناصر تقي زاده  
رئيس هيات مديره میرعلی یاری
نائب رئيس هيات مديره محمد تقي ابوالحسني
عضو هیات مدیره مجید بهرامی
عضو هیات مدیره  محمد رضا خضری پور